0919.817.033

Category: Rửa Rong Rêu

RỬA RONG RÊU TRÊN CÂY, THÂN CÂY CAM

Công dụng: Tẩy rong rêu trên cây, thân cây có múi như: cam, quyt, bưởi, chanh và các loại cây ăn trái khác: mận, xoài, sầu riêng, đu đủ, măng cụt, cầu na, cây công nghiệp: cà phê, tiêu, điều… Tẩy các loại vi khuẩn, virus gây bệnh trong môi trường, làm sạch môi trường […]

RỬA RONG RÊU TRÊN CÂY, THÂN CÂY QUÝT

Công dụng: Tẩy rong rêu trên cây, thân cây có múi như: cam, quyt, bưởi, chanh và các loại cây ăn trái khác: mận, xoài, sầu riêng, đu đủ, măng cụt, cầu na, cây công nghiệp: cà phê, tiêu, điều… Tẩy các loại vi khuẩn, virus gây bệnh trong môi trường, làm sạch môi trường […]

RỬA RONG RÊU TRÊN CÂY, THÂN CÂY CHANH

Công dụng: Tẩy rong rêu trên cây, thân cây có múi như: cam, quyt, bưởi, chanh và các loại cây ăn trái khác: mận, xoài, sầu riêng, đu đủ, măng cụt, cầu na, cây công nghiệp: cà phê, tiêu, điều… Tẩy các loại vi khuẩn, virus gây bệnh trong môi trường, làm sạch môi trường […]

RỬA RONG RÊU TRÊN THÂN, CÂY BƯỞI

Công dụng: Tẩy rong rêu trên cây, thân cây có múi như: cam, quyt, bưởi, chanh và các loại cây ăn trái khác: mận, xoài, sầu riêng, đu đủ, măng cụt, cầu na, cây công nghiệp: cà phê, tiêu, điều… Tẩy các loại vi khuẩn, virus gây bệnh trong môi trường, làm sạch môi trường […]

RỬA RONG RÊU TRÊN THÂN, CÂY MẬN

Công dụng: Tẩy rong rêu trên cây, thân cây có múi như: cam, quyt, bưởi, chanh và các loại cây ăn trái khác: mận, xoài, sầu riêng, đu đủ, măng cụt, cầu na, cây công nghiệp: cà phê, tiêu, điều… Tẩy các loại vi khuẩn, virus gây bệnh trong môi trường, làm sạch môi trường […]

RỬA RONG RÊU TRÊN THÂN, CÂY XOÀI

Công dụng: Tẩy rong rêu trên cây, thân cây có múi như: cam, quyt, bưởi, chanh và các loại cây ăn trái khác: mận, xoài, sầu riêng, đu đủ, măng cụt, cầu na, cây công nghiệp: cà phê, tiêu, điều… Tẩy các loại vi khuẩn, virus gây bệnh trong môi trường, làm sạch môi trường […]

RỬA RONG RÊU TRÊN THÂN, CÂY SẦU RIÊNG

Công dụng: Tẩy rong rêu trên cây, thân cây có múi như: cam, quyt, bưởi, chanh và các loại cây ăn trái khác: mận, xoài, sầu riêng, đu đủ, măng cụt, cầu na, cây công nghiệp: cà phê, tiêu, điều… Tẩy các loại vi khuẩn, virus gây bệnh trong môi trường, làm sạch môi trường […]

RỬA RONG RÊU TRÊN THÂN, CÂY ĐU ĐỦ

Công dụng: Tẩy rong rêu trên cây, thân cây có múi như: cam, quyt, bưởi, chanh và các loại cây ăn trái khác: mận, xoài, sầu riêng, đu đủ, măng cụt, cầu na, cây công nghiệp: cà phê, tiêu, điều… Tẩy các loại vi khuẩn, virus gây bệnh trong môi trường, làm sạch môi trường […]

RỬA RONG RÊU TRÊN THÂN, CÂY MĂNG CỤT

Công dụng: Tẩy rong rêu trên cây, thân cây có múi như: cam, quyt, bưởi, chanh và các loại cây ăn trái khác: mận, xoài, sầu riêng, đu đủ, măng cụt, cầu na, cây công nghiệp: cà phê, tiêu, điều… Tẩy các loại vi khuẩn, virus gây bệnh trong môi trường, làm sạch môi trường […]

RỬA RONG RÊU TRÊN THÂN, CÂY TIÊU

Công dụng: Tẩy rong rêu trên cây, thân cây có múi như: cam, quyt, bưởi, chanh và các loại cây ăn trái khác: mận, xoài, sầu riêng, đu đủ, măng cụt, cầu na, cây công nghiệp: cà phê, tiêu, điều… Tẩy các loại vi khuẩn, virus gây bệnh trong môi trường, làm sạch môi trường […]