0919.817.033

Tag: phân bón

PHÂN BÓN HỮU CƠ ORGANIC TECHNO – FOLIPHOS – TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA CÂY – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN ĐĂNG KÝ: Chất hữu cơ: 25%, Tỷ lệ C/N: 12, pH: 5, Tỷ trọng: 1.21 THÀNH PHẦN NSX: Fomic Acid (E236): 51.7% Phosphoric Acid (E338): 8.3% Lignosulfonic Acid (E565):40% LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH HOẠI TỬ TẾ BÀO THỐI RỄ-THỐI THÂN-THỐI TRÁI KIỂM SOÁT VI KHUẨN TĂNG TỈ […]

PHÂN BÓN HỮU CƠ ORGANIC TECHNO – FOLIPHOS – TĂNG TỈ LỆ SỐNG CỦA CÂY ĐANG NHIỄM BỆNH – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN ĐĂNG KÝ: Chất hữu cơ: 25%, Tỷ lệ C/N: 12, pH: 5, Tỷ trọng: 1.21 THÀNH PHẦN NSX: Fomic Acid (E236): 51.7% Phosphoric Acid (E338): 8.3% Lignosulfonic Acid (E565):40% LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH HOẠI TỬ TẾ BÀO THỐI RỄ-THỐI THÂN-THỐI TRÁI KIỂM SOÁT VI KHUẨN TĂNG TỈ […]

PHÂN BÓN HỮU CƠ ORGANIC TECHNO – FOLIPHOS – PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THỐI TRÁI GÂY HẠI CÂY TRỒNG – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN ĐĂNG KÝ: Chất hữu cơ: 25%, Tỷ lệ C/N: 12, pH: 5, Tỷ trọng: 1.21 THÀNH PHẦN NSX: Fomic Acid (E236): 51.7% Phosphoric Acid (E338): 8.3% Lignosulfonic Acid (E565):40% LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH HOẠI TỬ TẾ BÀO THỐI RỄ-THỐI THÂN-THỐI TRÁI KIỂM SOÁT VI KHUẨN TĂNG TỈ […]

PHÂN BÓN HỮU CƠ ORGANIC TECHNO – FOLIPHOS – PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THỐI RỄ GÂY HẠI CÂY TRỒNG – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN ĐĂNG KÝ: Chất hữu cơ: 25%, Tỷ lệ C/N: 12, pH: 5, Tỷ trọng: 1.21 THÀNH PHẦN NSX: Fomic Acid (E236): 51.7% Phosphoric Acid (E338): 8.3% Lignosulfonic Acid (E565):40% LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH HOẠI TỬ TẾ BÀO THỐI RỄ-THỐI THÂN-THỐI TRÁI KIỂM SOÁT VI KHUẨN TĂNG TỈ […]

PHÂN BÓN HỮU CƠ ORGANIC TECHNO – FOLIPHOS – PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THỐI THÂN GÂY HẠI CÂY TRỒNG – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN ĐĂNG KÝ: Chất hữu cơ: 25%, Tỷ lệ C/N: 12, pH: 5, Tỷ trọng: 1.21 THÀNH PHẦN NSX: Fomic Acid (E236): 51.7% Phosphoric Acid (E338): 8.3% Lignosulfonic Acid (E565):40% LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH HOẠI TỬ TẾ BÀO THỐI RỄ-THỐI THÂN-THỐI TRÁI KIỂM SOÁT VI KHUẨN TĂNG TỈ […]

PHÂN BÓN HỮU CƠ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH HOẠI TỬ TẾ BÀO – ORGANIC TECHNO – FOLIPHOS – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN ĐĂNG KÝ: Chất hữu cơ: 25%, Tỷ lệ C/N: 12, pH: 5, Tỷ trọng: 1.21 THÀNH PHẦN NSX: Fomic Acid (E236): 51.7% Phosphoric Acid (E338): 8.3% Lignosulfonic Acid (E565):40% LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH HOẠI TỬ TẾ BÀO THỐI RỄ-THỐI THÂN-THỐI TRÁI KIỂM SOÁT VI KHUẨN TĂNG TỈ […]

ĐỂ GIÚP HẠN CHẾ XƠ ĐEN, XƠ XANH MÚI MÍT HÃY DÙNG PHÂN BÓN HỖN HỢP LỚN TRÁI MÍT-NGỪA XƠ ĐEN CHAI 500ML – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN: P2O5hh: 6% K2O: 12% Vi lượng: Zn, Mg, Cu, Fe,… Bổ sung thêm phụ gia đặc biệt LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: TO TRÁI – TRÒN TRÁI – NẶNG KÝ HẠN CHẾ XƠ ĐEN – XƠ XANH LỚN TRÁI CỰC NHANH, KHÔNG GÂY NỨT TRÁI CÔNG DỤNG: Sửa tướng trái mít, thẳng lớn […]

ĐỂ GIÚP TRÁI MÍT LỚN NHANH, XANH TRÁI, CHỐNG NỨT TRÁI HÃY DÙNG PHÂN BÓN HỖN HỢP LỚN TRÁI MÍT-NGỪA XƠ ĐEN CHAI 500ML – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN: P2O5hh: 6% K2O: 12% Vi lượng: Zn, Mg, Cu, Fe,… Bổ sung thêm phụ gia đặc biệt LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: TO TRÁI – TRÒN TRÁI – NẶNG KÝ HẠN CHẾ XƠ ĐEN – XƠ XANH LỚN TRÁI CỰC NHANH, KHÔNG GÂY NỨT TRÁI CÔNG DỤNG: Sửa tướng trái mít, thẳng lớn […]

MUỐN SỬA TƯỚNG TRÁI MÍT, THẲNG LỚN ĐỀU HÃY DÙNG PHÂN BÓN HỖN HỢP LỚN TRÁI MÍT-NGỪA XƠ ĐEN CHAI 500ML – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN: P2O5hh: 6% K2O: 12% Vi lượng: Zn, Mg, Cu, Fe,… Bổ sung thêm phụ gia đặc biệt LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: TO TRÁI – TRÒN TRÁI – NẶNG KÝ HẠN CHẾ XƠ ĐEN – XƠ XANH LỚN TRÁI CỰC NHANH, KHÔNG GÂY NỨT TRÁI CÔNG DỤNG: Sửa tướng trái mít, thẳng lớn […]

DÙNG NGAY PHÂN BÓN HỖN HỢP PK KIM NÔNG 05 6-12 – LỚN TRÁI MÍT NGỪA XƠ ĐEN CHAI 500ML – GIÚP LỚN TRÁI MÍT CỰC NHANH, KHÔNG NỨT TRÁI – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN: P2O5hh: 6% K2O: 12% Vi lượng: Zn, Mg, Cu, Fe,… Bổ sung thêm phụ gia đặc biệt LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: TO TRÁI – TRÒN TRÁI – NẶNG KÝ HẠN CHẾ XƠ ĐEN – XƠ XANH LỚN TRÁI CỰC NHANH, KHÔNG GÂY NỨT TRÁI CÔNG DỤNG: Sửa tướng trái mít, thẳng lớn […]